Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
Dyrektor
Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Główny księgowy
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1583056
Strona główna : Dyrekcja : Dyrektor

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

20-11-2003 15:55

Dyrektor

Imię i nazwiskoPaweł Nowacki
WykształcenieWyższe

Dyrektor przyjmuje interesantów w następujące dni:

 • poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
 • środy w godzinach od 11.00 do 14.00

Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia się w sekretariacie. Sprawy można tez załatwiać pisząc na e-mail: biuro@zgm.gorzow.pl.

Na czele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej stoi Dyrektor, który kieruje działalnością zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i jest za jego działalność odpowiedzialny. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Organ Założycielski - Prezydenta Miasta.

Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy bezpośrednio podległych mu:

 • Zastępcy Dyrektora Ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
 • Głownego Księgowego

Hierarchia stanowisk decyduje o pełnieniu zastępstw w czasie nieobecności dyrektora. W przypadkach skrajnych dyrektor może wyznaczyć inne osoby pełniące funkcje kierownicze w zakładzie do pełnienia zastępstw.

Zakres obowiązków Dyrektora
 1. Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników i sprawuje kierownictwo oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działów zakładu oraz prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa i interesem ogólnospołecznym.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy:
  1. nadawanie ogólnych kierunków organizacyjnych i działalności w ramach obowiązujących przepisów i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładu,
  2. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
  3. kierowanie komórkami organizacyjnymi podległymi bezpośrednio dyrektorowi,
  4. określenie zakresu działania i kompetencji swojego zastępcy,
  5. określenie zakresów czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na stanowiskach samodzielnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi,
  6. wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji,
  7. czuwanie nad prawidłowym planowaniem w zakładzie oraz terminowym wykonaniem sporządzonych planów z uwzględnieniem zasad oszczędnej i celowej gospodarki,
  8. decydowanie w sprawach osobowych pracowników,
  9. decydowanie w sprawach finansowo-płacowych,
  10. sprawowanie nadzoru nad powierzonymi sprawami obrony cywilnej,
  11. zabezpieczanie mienia państwowego,
  12. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciw pożarowego.
  13. kieruje całokształtem zagadnień związanych z przepisami kodeksu pracy i innymi aktami prawnymi z tego zakresu.
  14. zabezpieczenie prawidłowego prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  15. zorganizowanie prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w zakładzie i sprawowanie osobistego nadzoru nad skutecznością tego systemu jak również prawidłowości wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej, zewnętrznej oraz sądów i organów ścigania,
  16. szorganizowanie prawidłowej współpracy z organami samorządowymi,
  17. reprezentowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zewnątrz i składanie w jego imieniu oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podległe działy
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy
 • Stanowisko BHP i p.poż.
 • Stanowisko ds. obrony cywilnej
 • Biuro Obsługi Prawnej
 • Sekcja Informatyki
 • Biuro Zamiany Mieszkań
 • Pełnomocnik SZJ
[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej