Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty
Czynsze
Zasady rozliczeń mediów

Wizyt: 1583068
Strona główna : Opłaty : Zasady rozliczeń mediów

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 2

17-12-2003 09:57

Zasady rozliczania wody

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM W GORZOWIE WLKP.


 1. Postanowienia ogólne.


 2. §1

  1. Podstawą rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych jest wskazanie licznika głównego na węźle oraz podliczników zainstalowanych w poszczególnych lokalach i pomieszczeniach.

  2. Za konserwację, legalizację i wymianę uszkodzonych podwodomierzy odpowiedzialny jest użytkownik.

  3. Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane będzie dwa razy w roku tj. za pierwsze i drugie półrocze.


 3. Odczyty

  §2

  1. Odczyty wodomierza głównego dokonywane są z końcem każdego kwartału przez pracownika PWiK i gospodarza rejonu, wg harmonogramu ustalonego między dostawcą i odbiorcą wody.

  2. W ciągu trzech dni od dokonania odczytu wodomierza głównego za II i IV kwartał dokonywane będą odczyty podwodomierzy w lokalach i pomieszczeniach.

  3. O terminie dokonywania przez dozorców odczytów w budynkach ADM powiadamia mieszkańców poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej.


 4. Zasady rozliczenie

  §3

  1. W budynkach, w których wszystkie lokale wyposażone są w podwodomierze, użytkownicy obciążani są za pobór wody i odprowadzanie ścieków według odczytu podwodomierza. Obciążenie to jest korygowane o wskaźnik wynikający z różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań podwodomierzy za-instalowanych w budynku proporcjonalnie do ilości zużytej wody.

  2. W budynkach, w których nie wszystkie lokale wyposażone zostały w podwodomierze, mieszkańcy lokali opomiarowanych obciążani są za pobór wody i odprowadzanie ścieków wg odczytu podwodomierza. Mieszkańcy lokali nieopomiarowanych obciążani są różnicą pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań podwodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach i pomieszczeniach, proporcjonalnie do ilości osób mieszkających w lokalu.

  3. W przypadku braku odczytu podwodomierza w określonym terminie, spowodowanego nieobecnością mieszkańca lokalu, rozliczenie nastąpi na podstawie zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

  4. Brak legalizacji wodomierza skutkuje rozliczeniem jak w lokalu nieopomiarowanym.

  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w budynkach, w których nie wszystkie Lokale wyposażone zostały w podwodomierze, dopuszcza się rozliczenie zużycia wody w lokalu nieopomiarowanym w oparciu o poprzednie okresy rozliczeniowe. Różnica wynikła pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań podwodomierzy i obciążeniem w oparciu o poprzednie okresy rozliczeniowe - zostanie rozliczona według zasad określonych w pkt 1.

  6. Za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach wc na klatkach schodowych, w których zainstalowane zostały liczniki wody, obciążani są lokatorzy z lokalu, do którego przynależy to pomieszczenie. W przypadku korzystania z tych pomieszczeń przez lokatorów dwóch lub więcej lokali, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków obciążeni zostaną użytkownicy, na podstawie wskazań podwodomierza, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w lokalu.

  7. W lokalach użytkowych zamontowanie podwodomierza jest obowiązkowe. Zasady rozliczenia – jak w punktach zawartych w rozdziale III.

  8. W budynkach przychodni rozliczenie wody następuje zgodnie z zawarta umową.

  9. Dzierżawcy przydomowych ogródków, do czasu zmiany postanowień umowy, opłacają koszty zużycia wody zgodnie z zawartą umową dzierżawy. Po wypowiedzeniu umowy w części dotyczącej kosztów zużycia wody, użytkownicy przydomowych ogrodów zobowiązani są do zamontowania podwodomierza. Zużycie wody rozliczane będzie na podstawie wskazań podwodomierza proporcjonalnie do powierzchni użytkowanego ogrodu. Obciążenie dotyczy pobranej wody i odprowadzonych ścieków. Zwolnienie z opłat może nastąpić tylko w przypadku podpisania stosownej umowy przez dzierżawcę z PWiK według warunków uzgodnionych z administracją.

  10. Poza opłatami wynikającymi z rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków użytkownik obciążony zostanie miesięczną opłatą abonamentową. Opłata abonamentowa zależna jest od średnicy wodomierza głównego i rozliczana będzie na ilość lokali zasilanych w wodę z danego przyłącza.


 5. Postanowienia końcowe

  §4

  1. Przy rozliczeniach kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków stosowane są ceny określone w umowie z PWiK.

  2. W budynkach nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, korzystających ze zbiorników bezodpływowych koszt jednostkowy m3 odprowadzonych ścieków ustalany jest na podstawie poniesionych kosztów ich wywozu.

[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)

13-09-2006 10:05

Zasady rozliczania centralnego ogrzewania

ZASADY ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 2. §1

  1. Koszty dostarczenia energii cieplnej do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozlicza się pomiędzy dostawcami (przedsiębiorstwami energetycznymi) a odbiorcą na zasadach określonych w umowie zawartej między nimi.

  2. Koszty energii cieplnej z pkt. 1 dla poszczególnych budynków określane są na podstawie:
   1. kosztów mocy zamówionej,
   2. kosztów pobranego ciepła określonych na podstawie wskazań liczników głównych zainstalowanych w rozdzielniach, wymiennikowniach lub kotłowniach lokalnych poszczególnych budynków.

  3. Koszty energii cieplnej budynków określone według pkt. 2 podlegają rozliczeniu:
   1. rozliczenie zużycia energii cieplnej, odczyty wskazań podzielników kosztów będą odbywać się raz w roku,
   2. okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy.

 3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  §2

  1. Koszty dostarczonego do budynku ciepła rozlicza się:
   1. dla pomieszczeń wspólnego użytkowania: koszty energii cieplnej określone są wartością ryczałtową 1m2 powierzchni. Stawka ryczałtowa określona jest według średniego kosztu z węzła przypadającego na 1m2 powierzchni,
   2. dla powierzchni użytkowej budynku: koszt stanowi różnicę pomiędzy kosztami całkowitymi dostarczonego do budynku ciepła a kosztami rozliczonymi dla powierzchni wspólnego użytkowania.

  2. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dostarczanej do poszczególnych lokali rozliczane są według poniższych zasad:
   1. LOKALE OPOMIAROWANE – rozliczane według wskazań wyparkowych podzielników kosztów przy czym należność łączną stanowi suma:

    • kosztów stałych stanowiących 40% kosztów ogólnych dostarczonego ciepła rozliczanych według m2 powierzchni użytkowej lokali,

    • kosztów zmiennych stanowiących 60% kosztów ogólnych dostarczonego ciepła rozliczanych na podstawie wskazań podzielników kosztów, zastosowaniu dla lokali lub pomieszczeń w lokalach mieszkalnych współczynników redukcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zasad,

    • opłaty za dokonanie odczytu i rozliczenia.


   2. LOKALE NIEOPOMIAROWANE lub NIEODCZYTANE – rozliczane według stawki ryczałtowej określonej według średniego kosztu na węźle przypadającego na 1m2 powierzchni w danej nieruchomości przy czym:

    • dla lokali mieszkalnych powiększona o 50%,

    • dla lokali użytkowych powiększona o 70%,

    • opłaty za wykonane rozliczenie.


 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §3

  1. Pomieszczenia w lokalu z uszkodzonym lub nieodczytanym podzielnikiem kosztów rozliczane będą według zasad określonych w pkt 2.2

  2. Pomieszczenia, w których użytkownik zdemontował grzejnik bez zgody zarządzającego (po opomiarowaniu lokalu) rozliczane będą według zasad określonych w pkt 2.2

  3. Pomieszczenia bez grzejnika (stan zastany) rozliczane będą według średniego zużycia w lokalu

  4. Przy zmianie użytkownika lokalu rozliczenie kosztów energii cieplnej będzie rozliczone:
   1. bez odczytu pośredniego koszty stałe i zmienne c.o. rozliczane są według odczytu końcowego i dzielone według okresu zamieszkiwania,
   2. z odczytem pośrednim koszty stałe i zmienne co. rozliczane są według odczytu pośredniego i końcowego i dzielone są według okresu zamieszkiwania i wskazań podzielników kosztów

  5. Przy zmianie użytkownika lokalu, kosztami rozliczenia obciąża się użytkownika przyjmującego lokal.
  WIELKOŚĆ REDUKCJI MOCY CIEPLNEJ USTALONEJ ODCZYTEM PODZIELNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD TYPU MIESZKANIA I POMIESZCZEŃ.


  Opracowanych na podstawie tabel współczynników redukcyjnych Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie.


  L.p.
  Wyszczególnienie
  Procent redukcji
  1.

  Redukcja zależna od usytuowania mieszkania:
  • Mieszkania bezpośrednio na gruncie

  • Mieszkania nad piwnicą nieogrzewaną

  • Mieszkania na poddaszu

  • Mieszkania pod stropodachem

  • Mieszkania pod poddaszem nieogrzewanym  20%

  20%

  15%

  15%

  10%
  2.

  Redukcja dla mieszkań w wieżowcach:
  • Piętra 6,7,8

  • Powyżej 8 piętra  5%

  10%
  3.

  Redukcja pomieszczeń narożnikowych

  10%
  4.

  Redukcja w przypadkach specjalnych:
  • Mieszkania lub pomieszczenia nad bramą

  • Pomieszczenie z 3 ścianami zewnętrznymi

  • Górne umiejscowienie grzejnika (powyżej 1,5 m od posadzki do dolnej krawędzi grzejnika)  20%

  5%

  5%

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. listopad – grudzień 2001 r.
[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej